Leer van de vijgenboom deze les:

zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet, dat het einde nabij is. Ik verzeker jullie:

deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar Mijn woorden zullen nooit verdwijnen.

Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken, ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en zoals men niet wist dat de vloed zou komen, totdat die kwam en iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt. Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt. Besef wel: als de heer des huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht.

Wie is die betrouwbare en verstandige dienaar die de heer heeft aangesteld over zijn huispersoneel om hun op tijd te eten te geven? Gelukkig de dienaar die daarmee bezig is wanneer zijn heer komt. Ik verzeker jullie:

hij zal hem aanstellen over alles wat hij bezit. Slecht is echter de dienaar die bij zichzelf zegt:

Mijn heer blijft voorlopig nog weg, en die zijn mededienaren begint te slaan en het met dronkaards op een slempen zet. Dan zal de heer van die dienaar komen op een dag waarop hij het niet verwacht en op een tijdstip dat hij niet kent, en hij zal hem straffen met zijn zwaard en hem het lot van de huichelaars laten ondergaan; daar zal hij met hen jammeren en knarsetanden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
0Shares