Hij riep de twaalf bij zich en gaf hun macht en gezag over alle demonen, en de kracht om ziekten te genezen. Daarna zond Hij hen uit om het koninkrijk van God te verkondigen en zieken te genezen. Hij zei tegen hen:

‘Neem niets mee voor onderweg, geen stok, geen reistas, geen brood en geen geld, en ook geen extra kleren. Blijf in het huis waar je onderdak hebt gevonden tot je van daar weer verdergaat. Als ze jullie niet willen ontvangen, schud dan het stof van je voeten ten teken dat je niets meer met hen te maken wilt hebben.’ Ze gingen op weg en trokken van de ene plaats naar de andere, terwijl ze het goede nieuws verkondigden en overal zieken genazen.

Herodes, de tetrarch, hoorde wat er allemaal gebeurde en raakte in grote verwarring omdat sommigen zeiden dat Johannes uit de dood was opgestaan, terwijl anderen beweerden dat Elia was verschenen, en weer anderen dat een van de oude profeten was opgestaan. Herodes zei:

‘Johannes heb ik laten onthoofden; wie is dan degene over wie ik dergelijke dingen hoor?’ Hij zocht naar een gelegenheid om hem te ontmoeten.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
0Shares