Hij verbood hun uitdrukkelijk bekend te maken wie Hij was. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja:

‘Hier is de Dienaar die Ik Mij gekozen heb, die Ik liefheb en in wie Ik vreugde vind. Ik zal Hem vervullen met Mijn geest, aan alle volken zal Hij het recht verkondigen. Hij zal geen woordenstrijd aangaan en op straat Zijn stem niet verheffen. Het geknakte riet breekt Hij niet af, noch dooft Hij de kwijnende vlam, totdat het recht dankzij Hem overwint. Op Zijn naam zullen alle volken hun hoop vestigen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
0Shares