Toen ze uit Jericho vertrokken, volgde Hem een grote menigte. Er zaten daar twee blinden langs de weg die, toen ze hoorden dat Jezus voorbijkwam, begonnen te roepen:

‘Heer, Zoon van David, heb medelijden met ons!’ Men snauwde hun toe dat ze hun mond moesten houden. Maar ze riepen nog harder:

‘Heer, Zoon van David, heb medelijden met ons!’ Jezus bleef staan, Hij riep hen en vroeg:

‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’ Ze antwoordden:

‘Heer, open onze ogen!’ Jezus kreeg medelijden en raakte hun ogen aan. Meteen konden ze weer zien en ze volgden Hem.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Marcus 15:40-47 Graflegging
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
0Shares