Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen Hij de mensenmenigte zag, voelde Hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen Zijn leerlingen: ‘De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.’ Daarop riep Hij Zijn twaalf leerlingen bij zich en gaf hun de macht om onreine geesten uit te drijven en iedere ziekte en elke kwaal te genezen. Dit zijn de namen van de twaalf apostelen: als eerste Simon, die Petrus genoemd wordt, en Zijn broer Andreas, Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en Zijn broer Johannes, Filippus en Bartolomeüs, Tomas en de tollenaar Matteüs, Jakobus, de zoon van Alfeüs, en Taddeüs, en ten slotte Simon Kananeüs en Judas Iskariot, die Hem zou uitleveren.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
0Shares