Ze kwamen in Jericho. Toen Hij met Zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs. Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te schreeuwen:

‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!’ De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder:

‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’ Jezus bleef staan en zei:

‘Roep hem.’ Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem:

‘Houd moed, sta op, Hij roept u.’ Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. Jezus vroeg hem:

‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’ De blinde antwoordde:

‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.’ Jezus zei tegen hem:

‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij weer zien en hij volgde Hem op Zijn weg.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Matteüs 27:57-66 Het graf
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
0Shares