Ze kwamen in Jericho. Toen Hij met Zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg, een zekere Bartimeüs, de zoon van Timeüs. Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazaret voorbijkwam, begon hij te schreeuwen:

‘Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!’ De omstanders snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder:

‘Zoon van David, heb medelijden met mij!’ Jezus bleef staan en zei:

‘Roep hem.’ Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem:

‘Houd moed, sta op, Hij roept u.’ Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. Jezus vroeg hem:

‘Wat wilt u dat Ik voor u doe?’ De blinde antwoordde:

‘Rabboeni, zorg dat ik weer kan zien.’ Jezus zei tegen hem:

‘Ga heen, uw geloof heeft u gered.’ En meteen kon hij weer zien en hij volgde Hem op Zijn weg.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Matteüs 27:57-66 Het graf
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
0Shares