Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de twaalf leerlingen apart. Hij zei tegen hen:

‘We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de Mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hogepriesters en de schriftgeleerden, die Hem ter dood zullen veroordelen. Ze zullen Hem uitleveren aan de heidenen, die de spot met Hem zullen drijven en Hem zullen geselen en kruisigen. Maar op de derde dag zal Hij worden opgewekt uit de dood.’

Daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeüs met haar zonen naar Hem toe. Ze viel voor Hem neer om Hem een gunst te vragen. Hij vroeg haar:

‘Wat wilt u?’ Ze antwoordde:

‘Beloof me dat deze twee zonen van mij in Uw koninkrijk naast U mogen zitten, de een rechts van U en de ander links.’ Maar Jezus zei hun:

‘Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die Ik zal moeten drinken?’ ‘Ja, dat kunnen wij, ‘antwoordden ze. Toen zei Hij:

‘Uit Mijn beker zullen jullie inderdaad drinken, maar wie er rechts en links van Mij zullen zitten kan Ik niet bepalen, die plaatsen behoren toe aan hen voor wie Mijn Vader ze heeft bestemd.’ Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op de twee broers. Jezus riep hen bij zich en zei:

‘Jullie weten dat heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de anderen moeten dienen, en wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn – zoals de Mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn leven te geven als losgeld voor velen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 11:1-13 Het gebed
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
0Shares