Hij stapte weer in de boot en stak over, terug naar Zijn eigen stad. Daar probeerden een paar mensen een verlamde bij Hem te brengen die op een draagbed lag. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Wees gerust, uw zonden worden u vergeven.’ Daarop zeiden enkele schriftgeleerden bij zichzelf: Wat een godslasterlijke taal! Jezus doorzag hun gedachten en zei: ‘Waarom hebt u zulke boosaardige gedachten? Wat is gemakkelijker, te zeggen: “Uw zonden worden u vergeven” of: “Sta op en loop”? Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ Toen zei Hij tegen de verlamde: ‘Sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ En hij stond op en ging naar huis. Bij het zien hiervan werden de mensen met ontzag vervuld en ze loofden God, om de macht die Hij aan mensen heeft verleend.

Toen Jezus van daar verderging, zag Hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette, en Hij zei tegen hem: ‘Volg Mij.’ Hij stond op en volgde Hem. Toen Hij thuis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met Hem en Zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. De Farizeeën zagen dit en zeiden tegen Zijn leerlingen: ‘Waarom eet uw Meester met tollenaars en zondaars?’ Hij hoorde dit en gaf als antwoord: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: “Barmhartigheid wil Ik, geen offers.” Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
0Shares