Hij stapte weer in de boot en stak over, terug naar Zijn eigen stad. Daar probeerden een paar mensen een verlamde bij Hem te brengen die op een draagbed lag. Bij het zien van hun geloof zei Jezus tegen de verlamde: ‘Wees gerust, uw zonden worden u vergeven.’ Daarop zeiden enkele schriftgeleerden bij zichzelf: Wat een godslasterlijke taal! Jezus doorzag hun gedachten en zei: ‘Waarom hebt u zulke boosaardige gedachten? Wat is gemakkelijker, te zeggen: “Uw zonden worden u vergeven” of: “Sta op en loop”? Ik zal u laten zien dat de Mensenzoon volmacht heeft om op aarde zonden te vergeven.’ Toen zei Hij tegen de verlamde: ‘Sta op, pak uw bed en ga naar huis.’ En hij stond op en ging naar huis. Bij het zien hiervan werden de mensen met ontzag vervuld en ze loofden God, om de macht die Hij aan mensen heeft verleend.

Toen Jezus van daar verderging, zag Hij bij het tolhuis een man zitten die Matteüs heette, en Hij zei tegen hem: ‘Volg Mij.’ Hij stond op en volgde Hem. Toen Hij thuis aanlag voor de maaltijd, kwam er ook een groot aantal tollenaars en zondaars, die samen met Hem en Zijn leerlingen aan de maaltijd deelnamen. De Farizeeën zagen dit en zeiden tegen Zijn leerlingen: ‘Waarom eet uw Meester met tollenaars en zondaars?’ Hij hoorde dit en gaf als antwoord: ‘Gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Overdenk eens goed wat dit wil zeggen: “Barmhartigheid wil Ik, geen offers.” Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
0Shares