Nu had de prefect de gewoonte om op elk pesachfeest één gevangene vrij te laten, en die door het volk te laten kiezen. Er zat toen een beruchte gevangene vast, die Jezus Barabbas genoemd werd. En dus vroeg Pilatus hun, toen ze daar waren samengestroomd:

‘Wie wilt u dat ik vrijlaat, Jezus Barabbas of Jezus die de messias wordt genoemd?’ Hij wist namelijk dat ze Hem uit afgunst hadden uitgeleverd. Terwijl hij op de rechterstoel zat, werd hem een boodschap van zijn vrouw gebracht:

‘Laat je niet in met die rechtvaardige! Om Hem heb ik namelijk vannacht in een droom veel moeten doorstaan.’ Ondertussen haalden de hogepriesters en de oudsten het volk over:

ze moesten om Barabbas vragen, en Jezus laten doden. Weer nam de prefect het woord en hij vroeg opnieuw:

‘Wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat?’ ‘Barabbas!’ riepen ze. Pilatus vroeg hun:

‘Wat moet ik dan doen met Jezus die de messias wordt genoemd?’ Allen antwoordden:

‘Aan het kruis met Hem!’ Hij vroeg:

‘Wat heeft Hij dan misdaan?’ Maar ze schreeuwden alleen maar harder:

‘Aan het kruis met Hem!’ Toen Pilatus inzag dat zijn tussenkomst nergens toe leidde, dat het er integendeel naar uitzag dat men in opstand zou komen, liet hij water brengen, waste ten overstaan van de menigte zijn handen en zei:

‘Ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Zie het zelf maar op te lossen.’ En heel het volk antwoordde:

‘Laat Zijn bloed óns dan maar worden aangerekend, en onze kinderen!’ Daarop liet Pilatus Barabbas vrij, maar Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij Hem eerst nog had laten geselen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
0Shares