Nu had de prefect de gewoonte om op elk pesachfeest één gevangene vrij te laten, en die door het volk te laten kiezen. Er zat toen een beruchte gevangene vast, die Jezus Barabbas genoemd werd. En dus vroeg Pilatus hun, toen ze daar waren samengestroomd:

‘Wie wilt u dat ik vrijlaat, Jezus Barabbas of Jezus die de messias wordt genoemd?’ Hij wist namelijk dat ze Hem uit afgunst hadden uitgeleverd. Terwijl hij op de rechterstoel zat, werd hem een boodschap van zijn vrouw gebracht:

‘Laat je niet in met die rechtvaardige! Om Hem heb ik namelijk vannacht in een droom veel moeten doorstaan.’ Ondertussen haalden de hogepriesters en de oudsten het volk over:

ze moesten om Barabbas vragen, en Jezus laten doden. Weer nam de prefect het woord en hij vroeg opnieuw:

‘Wie van de twee wilt u dat ik vrijlaat?’ ‘Barabbas!’ riepen ze. Pilatus vroeg hun:

‘Wat moet ik dan doen met Jezus die de messias wordt genoemd?’ Allen antwoordden:

‘Aan het kruis met Hem!’ Hij vroeg:

‘Wat heeft Hij dan misdaan?’ Maar ze schreeuwden alleen maar harder:

‘Aan het kruis met Hem!’ Toen Pilatus inzag dat zijn tussenkomst nergens toe leidde, dat het er integendeel naar uitzag dat men in opstand zou komen, liet hij water brengen, waste ten overstaan van de menigte zijn handen en zei:

‘Ik ben onschuldig aan de dood van deze man. Zie het zelf maar op te lossen.’ En heel het volk antwoordde:

‘Laat Zijn bloed óns dan maar worden aangerekend, en onze kinderen!’ Daarop liet Pilatus Barabbas vrij, maar Jezus leverde hij uit om gekruisigd te worden, nadat hij Hem eerst nog had laten geselen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
0Shares