Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die U Mij hebt gegeven, omdat zij van U zijn –alles wat van Mij is, is van U, en alles wat van U is, is van Mij–en omdat in hen Mijn grootheid zichtbaar geworden is. Ik ben al niet meer in de wereld, Ik ga naar U toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door Uw naam, de naam die U ook aan Mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals Wij één zijn. Zolang Ik bij hen was heb ik hen door Uw naam, die U Mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt: geen van hen is verloren gegaan behalve hij die verloren moest gaan, opdat de Schrift in vervulling ging. Nu kom Ik naar U toe, en Ik zeg dit terwijl Ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van Mijn vreugde. Ik heb hun Uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook Ik niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet of U hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of U hen wilt beschermen tegen de duivel. Ze horen niet bij de wereld, zoals Ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld, zoals U Mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb Mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.

Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in Mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij: Ik in hen en U in Mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat U Mij hebt gezonden, en dat U hen liefhad zoals U Mij liefhad. Vader, U hebt hen aan Mij geschonken, laat hen dan zijn waar Ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die U Mij gegeven hebt omdat U Mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. Rechtvaardige Vader, de wereld kent U niet, maar Ik ken U, en zij weten dat U Mij hebt gezonden. Ik heb hun Uw naam bekendgemaakt en dat zal Ik blijven doen, zodat de liefde waarmee U Mij liefhad in hen zal zijn en Ik in hen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
0Shares