Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die U Mij hebt gegeven, omdat zij van U zijn –alles wat van Mij is, is van U, en alles wat van U is, is van Mij–en omdat in hen Mijn grootheid zichtbaar geworden is. Ik ben al niet meer in de wereld, Ik ga naar U toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door Uw naam, de naam die U ook aan Mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals Wij één zijn. Zolang Ik bij hen was heb ik hen door Uw naam, die U Mij gegeven hebt, bewaard en over hen gewaakt: geen van hen is verloren gegaan behalve hij die verloren moest gaan, opdat de Schrift in vervulling ging. Nu kom Ik naar U toe, en Ik zeg dit terwijl Ik nog in de wereld ben, opdat zij vervuld worden van Mijn vreugde. Ik heb hun Uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook Ik niet bij de wereld hoor. Ik vraag niet of U hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of U hen wilt beschermen tegen de duivel. Ze horen niet bij de wereld, zoals Ik niet bij de wereld hoor. Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. Ik zend hen naar de wereld, zoals U Mij naar de wereld hebt gezonden. Ik heb Mij geheiligd omwille van hen, zo zullen ook zij door de waarheid geheiligd zijn.

Ik bid niet alleen voor hen, maar voor allen die door hun verkondiging in Mij geloven. Laat hen allen één zijn, Vader. Zoals U in Mij bent en Ik in U, laat hen zo ook in ons zijn, opdat de wereld gelooft dat U Mij hebt gezonden. Ik heb hen laten delen in de grootheid die U Mij gegeven hebt, opdat zij één zijn zoals Wij: Ik in hen en U in Mij. Dan zullen zij volkomen één zijn en zal de wereld begrijpen dat U Mij hebt gezonden, en dat U hen liefhad zoals U Mij liefhad. Vader, U hebt hen aan Mij geschonken, laat hen dan zijn waar Ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die U Mij gegeven hebt omdat U Mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd. Rechtvaardige Vader, de wereld kent U niet, maar Ik ken U, en zij weten dat U Mij hebt gezonden. Ik heb hun Uw naam bekendgemaakt en dat zal Ik blijven doen, zodat de liefde waarmee U Mij liefhad in hen zal zijn en Ik in hen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
0Shares