Toen liet Pilatus Jezus geselen. De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, zetten die op Zijn hoofd en deden Hem een purperen mantel aan. Ze liepen naar Hem toe en zeiden:

‘Leve de Koning van de Joden!’, en ze sloegen Hem in het gezicht. Pilatus liep weer naar buiten en zei:

‘Ik zal Hem hier buiten aan u tonen om u duidelijk te maken dat ik geen enkel bewijs van Zijn schuld heb gevonden.’ Daarop kwam Jezus naar buiten, met de doornenkroon op en de purperen mantel aan. ‘Hier is Hij, de mens, ‘zei Pilatus. Maar toen de hogepriesters en de gerechtsdienaars Hem zagen begonnen ze te schreeuwen:

‘Kruisig Hem, kruisig Hem!’ Toen zei Pilatus:

‘Neem Hem dan maar mee en kruisig Hem zelf, want ik zie niet waaraan Hij schuldig is.’ De Joden zeiden:

‘Wij hebben een wet die zegt dat Hij moet sterven, omdat Hij zich de Zoon van God heeft genoemd.’ Toen Pilatus dat hoorde werd hij erg bang. Hij ging het pretorium weer in en vroeg aan Jezus:

‘Waar komt U vandaan?’ Maar Jezus gaf geen antwoord. ‘Waarom zegt U niets tegen mij?’ vroeg Pilatus. ‘Weet U dan niet dat ik de macht heb om U vrij te laten of U te kruisigen?’ Jezus antwoordde:

‘De enige macht die u over Mij hebt, is u van boven gegeven. Daarom draagt degene die Mij aan u uitgeleverd heeft de meeste schuld.’ Vanaf dat moment wilde Pilatus Hem vrijlaten. Maar de Joden riepen:

‘Als u die man vrijlaat bent u geen vriend van de keizer, want iedereen die zichzelf tot koning uitroept pleegt verzet tegen de keizer.’ Pilatus hoorde dat, liet Jezus naar buiten brengen en nam plaats op de rechterstoel op het zogeheten Mozaïekterras, in het Hebreeuws Gabbata. Het was rond het middaguur op de voorbereidingsdag van Pesach. Pilatus zei tegen de Joden:

‘Hier is Hij, uw Koning.’ Meteen schreeuwden ze:

‘Weg met Hem, weg met Hem, aan het kruis met Hem!’ Pilatus vroeg:

‘Moet ik uw Koning kruisigen?’ Maar de hogepriesters antwoordden:

‘Wij hebben geen andere koning dan de keizer!’ Toen droeg Pilatus Hem aan hen over om Hem te laten kruisigen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
0Shares