Toen liet Pilatus Jezus geselen. De soldaten vlochten een kroon van doorntakken, zetten die op Zijn hoofd en deden Hem een purperen mantel aan. Ze liepen naar Hem toe en zeiden:

‘Leve de Koning van de Joden!’, en ze sloegen Hem in het gezicht. Pilatus liep weer naar buiten en zei:

‘Ik zal Hem hier buiten aan u tonen om u duidelijk te maken dat ik geen enkel bewijs van Zijn schuld heb gevonden.’ Daarop kwam Jezus naar buiten, met de doornenkroon op en de purperen mantel aan. ‘Hier is Hij, de mens, ‘zei Pilatus. Maar toen de hogepriesters en de gerechtsdienaars Hem zagen begonnen ze te schreeuwen:

‘Kruisig Hem, kruisig Hem!’ Toen zei Pilatus:

‘Neem Hem dan maar mee en kruisig Hem zelf, want ik zie niet waaraan Hij schuldig is.’ De Joden zeiden:

‘Wij hebben een wet die zegt dat Hij moet sterven, omdat Hij zich de Zoon van God heeft genoemd.’ Toen Pilatus dat hoorde werd hij erg bang. Hij ging het pretorium weer in en vroeg aan Jezus:

‘Waar komt U vandaan?’ Maar Jezus gaf geen antwoord. ‘Waarom zegt U niets tegen mij?’ vroeg Pilatus. ‘Weet U dan niet dat ik de macht heb om U vrij te laten of U te kruisigen?’ Jezus antwoordde:

‘De enige macht die u over Mij hebt, is u van boven gegeven. Daarom draagt degene die Mij aan u uitgeleverd heeft de meeste schuld.’ Vanaf dat moment wilde Pilatus Hem vrijlaten. Maar de Joden riepen:

‘Als u die man vrijlaat bent u geen vriend van de keizer, want iedereen die zichzelf tot koning uitroept pleegt verzet tegen de keizer.’ Pilatus hoorde dat, liet Jezus naar buiten brengen en nam plaats op de rechterstoel op het zogeheten Mozaïekterras, in het Hebreeuws Gabbata. Het was rond het middaguur op de voorbereidingsdag van Pesach. Pilatus zei tegen de Joden:

‘Hier is Hij, uw Koning.’ Meteen schreeuwden ze:

‘Weg met Hem, weg met Hem, aan het kruis met Hem!’ Pilatus vroeg:

‘Moet ik uw Koning kruisigen?’ Maar de hogepriesters antwoordden:

‘Wij hebben geen andere koning dan de keizer!’ Toen droeg Pilatus Hem aan hen over om Hem te laten kruisigen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 15:40-47 Graflegging
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
0Shares