Daarop brachten de mensen kinderen bij Hem, ze wilden dat Hij hun de handen zou opleggen en zou bidden. Toen de leerlingen hen berispten, zei Jezus: ‘Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij Mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.’ En nadat Hij hun de handen had opgelegd, trok Hij weer verder.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Marcus 15:40-47 Graflegging
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
0Shares