Daarop brachten de mensen kinderen bij Hem, ze wilden dat Hij hun de handen zou opleggen en zou bidden. Toen de leerlingen hen berispten, zei Jezus: ‘Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij Mij te komen, want het koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.’ En nadat Hij hun de handen had opgelegd, trok Hij weer verder.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
0Shares