Deze twaalf zond Jezus uit, en Hij gaf hun de volgende instructies: ‘Sla niet de weg naar de heidenen in en bezoek geen Samaritaanse stad. Ga liever op zoek naar de verloren schapen van het volk van Israël. Ga op weg en verkondig: “Het koninkrijk van de hemel is nabij.” Genees zieken, wek doden op, maak mensen die aan huidvraat lijden rein en drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven! Neem in je beurs geen gouden, zilveren of koperen munten mee, schaf je voor onderweg geen reistas aan, geen extra kleren, geen sandalen en geen stok, want een arbeider is het waard dat er in zijn onderhoud wordt voorzien. In elke stad en in elk dorp waar je komt, moet je uitzoeken wie het waard is je te ontvangen; blijf daar dan tot je weer verder gaat. Groet de bewoners van het huis dat je binnengaat. Laat jullie vrede over dat huis komen als het dat waard is, maar als het dat niet waard is, laat dan die vrede naar je terugkeren. En als ze je niet willen ontvangen noch naar je woorden willen luisteren, verlaat dan dat huis of die stad en schud het stof van je voeten. Ik verzeker jullie: de dag van het oordeel zal voor het land van Sodom en Gomorra draaglijker zijn dan voor die stad. Bedenk wel, Ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif. Pas op voor de mensen, want ze zullen je voor het gerecht brengen en je geselen in hun synagogen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Lucas 11:1-13 Het gebed
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
0Shares