Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feestvierde. Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, overdekt met zweren. Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man; maar er kwamen alleen honden aanlopen, die zijn zweren likten. Op zekere dag stierf de bedelaar, en hij werd door de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd begraven. Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. Hij riep:

“Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dompelen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen.” Maar Abraham zei:

“Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn. Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons kan oversteken.” Toen zei de rijke man:

“Dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb nog vijf broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord van martelingen terechtkomen.” Abraham zei:

“Ze hebben Mozes en de profeten:

laten ze naar hen luisteren!” De rijke man zei:

“Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe komt, zullen ze tot inkeer komen.” Maar Abraham zei:

“Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.”‘

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
0Shares