Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feestvierde. Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, overdekt met zweren. Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de tafel van de rijke man; maar er kwamen alleen honden aanlopen, die zijn zweren likten. Op zekere dag stierf de bedelaar, en hij werd door de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd begraven. Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde. Hij riep:

“Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dompelen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen.” Maar Abraham zei:

“Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn. Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons kan oversteken.” Toen zei de rijke man:

“Dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, want ik heb nog vijf broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord van martelingen terechtkomen.” Abraham zei:

“Ze hebben Mozes en de profeten:

laten ze naar hen luisteren!” De rijke man zei:

“Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe komt, zullen ze tot inkeer komen.” Maar Abraham zei:

“Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.”‘

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
0Shares