Toen ze de volgende dag de berg afdaalden, kwam een grote menigte Jezus tegemoet. Opeens begon een man in de menigte luid te roepen:

‘Meester, ik smeek U, help mijn zoon, want hij is mijn enige kind. Telkens weer neemt een geest bezit van hem, en dan begint hij opeens te schreeuwen en krijgt hij stuiptrekkingen en komt het schuim hem op de lippen te staan. En de geest wil hem pas loslaten wanneer hij hem bont en blauw heeft geslagen. Ik heb Uw leerlingen gesmeekt om hem uit te drijven, maar dat konden ze niet.’ Jezus zei:

‘Wat zijn jullie toch een ongelovig en dwars volk, hoe lang moet Ik bij jullie blijven en jullie nog verdragen? Breng uw zoon hier.’ Terwijl de jongen naar hem toe liep, gooide de demon hem op de grond en liet hem stuiptrekken. Maar Jezus sprak de onreine geest op strenge toon toe, genas de jongen en gaf hem terug aan zijn vader. Allen waren met stomheid geslagen vanwege de grootheid van God.

Terwijl iedereen nog onder de indruk was van Zijn daden, zei Jezus tegen Zijn leerlingen:

‘Onthoud wat Ik tegen jullie zeg:

de Mensenzoon zal aan de mensen uitgeleverd worden.’ Maar ze begrepen deze uitspraak niet; de betekenis bleef voor hen verborgen, en ze durfden Hem niet naar de zin van die uitspraak te vragen.

Ze begonnen onderling te redetwisten over wie van hen de belangrijkste was. Jezus merkte wat hen bezighield en Hij nam een kind bij zich, dat Hij naast zich neerzette. Hij zei tegen hen:

‘Wie dit kind in Mijn naam bij zich opneemt, neemt Mij op; en wie Mij opneemt, neemt Hem op die Mij gezonden heeft. Want wie de kleinste onder jullie allen is, die is werkelijk groot.’ Daarop zei Johannes:

‘Meester, we hebben iemand gezien die in Uw naam demonen uitdreef en we hebben geprobeerd hem dat te beletten, omdat hij U niet samen met ons volgt.’ Jezus zei tegen hem:

‘Verhinder het niet! Want wie niet tegen jullie is, is voor jullie.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 11:1-13 Het gebed
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
0Shares