Toen ze weer vertrokken, begon Jezus met de mensen over Johannes te spreken: ‘Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging? Welnee, wie rijk gekleed is, verkeert in koninklijke kringen. Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg Ik jullie, en zelfs meer dan een profeet. Hij is degene over wie geschreven staat: “Let op, Ik zend Mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen.” Ik verzeker jullie: er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper; maar in het koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij. Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen. Want de profetieën van alle profeten en van de wet reiken tot de dagen van Johannes. En voor wie het wil aannemen: hij is Elia die komen zou. Laat wie oren heeft goed luisteren!

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
0Shares