Jezus keerde, gesterkt door de Geest, terug naar Galilea. Het nieuws over Hem verspreidde zich in de hele streek. Hij gaf onderricht in de synagogen en werd door allen geprezen. Hij kwam ook in Nazaret, waar Hij was opgegroeid, en volgens Zijn gewoonte ging Hij op sabbat naar de synagoge. Toen Hij opstond om voor te lezen, werd Hem de boekrol van de profeet Jesaja overhandigd, en Hij rolde hem af tot de plaats waar geschreven staat:

‘De Geest van de Heer rust op Mij, want Hij heeft Mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen heeft Hij Mij gezonden, om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een genadejaar van de Heer uit te roepen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
0Shares