Daarna ging Jezus met Zijn leerlingen naar Judea. Daar bleef Hij enige tijd en Hij doopte er. Johannes doopte toen ook, in Enon, dicht bij Salim, een waterrijk gebied. Daar kwamen de mensen naartoe om zich te laten dopen. Johannes was immers nog niet gevangengezet. Er ontstond een discussie tussen de leerlingen van Johannes en een Jood over het reinigingsritueel. Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem:

‘Rabbi, de man die bij u aan de overkant van de Jordaan was, over wie u een getuigenis afgelegd hebt, is aan het dopen en iedereen gaat naar hem toe!’ Johannes antwoordde:

‘Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt. Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb:

“Ik ben de Messias niet, maar ik ben voor Hem uit gezonden.” De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. Hij moet groter worden en ik kleiner.

Hij die van boven komt staat boven allen, wie uit de aarde voortkomt is aards en spreekt de taal van de aarde. Hij die uit de hemel komt en boven allen staat, getuigt van wat Hij gezien en gehoord heeft, en toch wordt Zijn getuigenis door niemand aanvaard. Wie Zijn getuigenis wel aanvaardt, bevestigt daarmee dat God betrouwbaar is. Hij die door God gezonden is, spreekt de woorden van God, en God schenkt de Geest in overvloed. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan Hem overgedragen. Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Matteüs 27:57-66 Het graf
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
0Shares