Daarna ging Jezus met Zijn leerlingen naar Judea. Daar bleef Hij enige tijd en Hij doopte er. Johannes doopte toen ook, in Enon, dicht bij Salim, een waterrijk gebied. Daar kwamen de mensen naartoe om zich te laten dopen. Johannes was immers nog niet gevangengezet. Er ontstond een discussie tussen de leerlingen van Johannes en een Jood over het reinigingsritueel. Ze gingen naar Johannes en zeiden tegen hem:

‘Rabbi, de man die bij u aan de overkant van de Jordaan was, over wie u een getuigenis afgelegd hebt, is aan het dopen en iedereen gaat naar hem toe!’ Johannes antwoordde:

‘Een mens kan alleen ontvangen wat hem door de hemel gegeven wordt. Jullie kunnen van mij getuigen dat ik gezegd heb:

“Ik ben de Messias niet, maar ik ben voor Hem uit gezonden.” De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. Hij moet groter worden en ik kleiner.

Hij die van boven komt staat boven allen, wie uit de aarde voortkomt is aards en spreekt de taal van de aarde. Hij die uit de hemel komt en boven allen staat, getuigt van wat Hij gezien en gehoord heeft, en toch wordt Zijn getuigenis door niemand aanvaard. Wie Zijn getuigenis wel aanvaardt, bevestigt daarmee dat God betrouwbaar is. Hij die door God gezonden is, spreekt de woorden van God, en God schenkt de Geest in overvloed. De Vader heeft de Zoon lief en heeft alle macht aan Hem overgedragen. Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, wie de Zoon niet wil gehoorzamen zal dat leven niet kennen; integendeel, Gods toorn blijft op hem rusten.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
0Shares