Hij begon tegen hen te spreken in gelijkenissen:

‘Een man legde een wijngaard aan en omheinde die. Hij groef een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Hij verpachtte de wijngaard aan wijnbouwers en ging op reis. Na verloop van tijd stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers om zijn deel van de opbrengst van hen te ontvangen; maar ze grepen hem vast, mishandelden hem en stuurden hem met lege handen terug. Daarna stuurde hij een andere knecht naar hen toe, die ze in het gezicht sloegen en vernederden. Hij stuurde nog een derde, die ze doodden, en nog vele anderen; sommigen werden door de wijnbouwers mishandeld en anderen werden door hen gedood. Ten slotte was alleen nog zijn geliefde zoon over; die stuurde hij als laatste naar hen toe, met de gedachte:

Voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Maar de wijnbouwers zeiden tegen elkaar:

“Dat is de erfgenaam. Kom op, laten we hem doden, dan is de erfenis van ons.” Ze grepen hem vast en doodden hem en gooiden zijn lichaam buiten de wijngaard. Wat zal de eigenaar van de wijngaard daarna doen? Hij zal zelf komen om de wijnbouwers om te brengen en hij zal de wijngaard aan anderen geven. Hebt u deze schrifttekst dan niet gelezen:

“De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien.”‘ Daarop wilden ze Hem gevangennemen, want ze wisten dat Hij hen op het oog had bij het vertellen van deze gelijkenis, maar ze waren bang voor de reactie van de menigte. Dus lieten ze Hem staan en gingen weg.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
0Shares