Hij begon tegen hen te spreken in gelijkenissen:

‘Een man legde een wijngaard aan en omheinde die. Hij groef een kuil voor de wijnpers en bouwde een uitkijktoren. Hij verpachtte de wijngaard aan wijnbouwers en ging op reis. Na verloop van tijd stuurde hij een knecht naar de wijnbouwers om zijn deel van de opbrengst van hen te ontvangen; maar ze grepen hem vast, mishandelden hem en stuurden hem met lege handen terug. Daarna stuurde hij een andere knecht naar hen toe, die ze in het gezicht sloegen en vernederden. Hij stuurde nog een derde, die ze doodden, en nog vele anderen; sommigen werden door de wijnbouwers mishandeld en anderen werden door hen gedood. Ten slotte was alleen nog zijn geliefde zoon over; die stuurde hij als laatste naar hen toe, met de gedachte:

Voor mijn zoon zullen ze wel ontzag hebben. Maar de wijnbouwers zeiden tegen elkaar:

“Dat is de erfgenaam. Kom op, laten we hem doden, dan is de erfenis van ons.” Ze grepen hem vast en doodden hem en gooiden zijn lichaam buiten de wijngaard. Wat zal de eigenaar van de wijngaard daarna doen? Hij zal zelf komen om de wijnbouwers om te brengen en hij zal de wijngaard aan anderen geven. Hebt u deze schrifttekst dan niet gelezen:

“De steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien.”‘ Daarop wilden ze Hem gevangennemen, want ze wisten dat Hij hen op het oog had bij het vertellen van deze gelijkenis, maar ze waren bang voor de reactie van de menigte. Dus lieten ze Hem staan en gingen weg.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
0Shares