Op een van de dagen dat Jezus het volk in de tempel onderricht gaf en er het goede nieuws verkondigde, kwamen opeens de hogepriesters en de schriftgeleerden, samen met de oudsten, op Hem af en vroegen Hem:

‘Op grond van welke bevoegdheid doet U die dingen? En wie heeft U die bevoegdheid gegeven? Zeg ons dat eens.’ Jezus antwoordde:

‘Ook Ik zal u iets vragen waarop u antwoord moet geven:

Doopte Johannes in opdracht van de hemel of van mensen?’ Ze overlegden met elkaar:

‘Als we antwoorden:

“Van de hemel, “zal Hij vragen:

“Waarom hebt u hem dan niet geloofd?” Maar als we antwoorden:

“Van mensen, “zal het volk ons willen stenigen, omdat iedereen ervan overtuigd is dat Johannes een profeet was.’ Dus antwoordden ze dat ze het niet wisten. Daarop zei Jezus tegen hen:

‘Dan zeg Ik u ook niet op grond van welke bevoegdheid Ik die dingen doe.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
0Shares