Op een van de dagen dat Jezus het volk in de tempel onderricht gaf en er het goede nieuws verkondigde, kwamen opeens de hogepriesters en de schriftgeleerden, samen met de oudsten, op Hem af en vroegen Hem:

‘Op grond van welke bevoegdheid doet U die dingen? En wie heeft U die bevoegdheid gegeven? Zeg ons dat eens.’ Jezus antwoordde:

‘Ook Ik zal u iets vragen waarop u antwoord moet geven:

Doopte Johannes in opdracht van de hemel of van mensen?’ Ze overlegden met elkaar:

‘Als we antwoorden:

“Van de hemel, “zal Hij vragen:

“Waarom hebt u hem dan niet geloofd?” Maar als we antwoorden:

“Van mensen, “zal het volk ons willen stenigen, omdat iedereen ervan overtuigd is dat Johannes een profeet was.’ Dus antwoordden ze dat ze het niet wisten. Daarop zei Jezus tegen hen:

‘Dan zeg Ik u ook niet op grond van welke bevoegdheid Ik die dingen doe.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 15:40-47 Graflegging
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
0Shares