Zijn ouders gingen jaarlijks voor het pesachfeest naar Jeruzalem. Toen Hij twaalf jaar was, maakten ze weer hun gebruikelijke pelgrimstocht. Na afloop van het feest vertrokken ze naar huis, maar Jezus bleef in Jeruzalem achter zonder dat Zijn ouders het wisten. In de veronderstelling dat Hij zich bij het reisgezelschap bevond, reisden ze een hele dag voordat ze Hem overal onder hun verwanten en bekenden begonnen te zoeken. Toen ze Hem niet vonden, keerden ze terug naar Jeruzalem om Hem daar te zoeken. Na drie dagen vonden ze Hem in de tempel, waar Hij tussen de leraren zat, terwijl Hij naar hen luisterde en hun vragen stelde. Allen die Hem hoorden stonden versteld van Zijn inzicht en Zijn antwoorden. Toen Zijn ouders Hem zagen, waren ze ontzet, en Zijn moeder zei tegen Hem:

‘Kind, wat heb je ons aangedaan? Je vader en ik hebben met angst in het hart naar je gezocht.’ Maar Hij zei tegen hen:

‘Waarom hebt u naar me gezocht? Wist u niet dat Ik in het huis van Mijn Vader moest zijn?’ Maar ze begrepen niet wat Hij tegen hen zei. Hij reisde met hen terug naar Nazaret en was hun voortaan gehoorzaam. Zijn moeder sloot alles wat er met Hem gebeurd was in haar hart. Jezus groeide verder op en Zijn wijsheid nam nog toe. Hij kwam steeds meer in de gunst bij God en de mensen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 15:40-47 Graflegging
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
0Shares