Toen Jezus daar aankwam, hoorde Hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. Betanië lag dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien stadie, en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was. Toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was ging ze Hem tegemoet, terwijl Maria thuisbleef. Marta zei tegen Jezus:

‘Als U hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn. Maar zelfs nu weet ik dat God U alles zal geven wat U vraagt.’ Jezus zei:

‘Je broer zal uit de dood opstaan.’ ‘Ja, ‘zei Marta, ‘ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.’ Maar Jezus zei:

‘Ik ben de Opstanding en het Leven. Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, en ieder die leeft en in Mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’ ‘Ja Heer, ‘zei ze, ‘ik geloof dat U de Messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen.’

Na deze woorden ging ze terug, ze nam haar zuster Maria apart en zei:

‘De Meester is er, en Hij vraagt naar je.’ Zodra Maria dit hoorde ging ze naar Jezus toe, die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Marta Hem tegemoet was gekomen. Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 27:57-66 Het graf
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
0Shares