Ongeveer acht dagen nadat Hij dit had gezegd ging Hij met Petrus, Johannes en Jakobus de berg op om te bidden. Terwijl Hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van Zijn gezicht en werd Zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er twee mannen met Hem te praten:

het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat Hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen; toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de twee mannen die bij Hem stonden. Toen de mannen zich van Hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus:

‘Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia, ‘maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven, die een schaduw over hen wierp; ze werden bang toen de wolk hen omhulde. Er klonk een stem uit de wolk, die zei:

‘Dit is Mijn Zoon, Mijn uitverkorene, luister naar Hem!’ Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
0Shares