Ongeveer acht dagen nadat Hij dit had gezegd ging Hij met Petrus, Johannes en Jakobus de berg op om te bidden. Terwijl Hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van Zijn gezicht en werd Zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er twee mannen met Hem te praten:

het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat Hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen; toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de twee mannen die bij Hem stonden. Toen de mannen zich van Hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus:

‘Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia, ‘maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven, die een schaduw over hen wierp; ze werden bang toen de wolk hen omhulde. Er klonk een stem uit de wolk, die zei:

‘Dit is Mijn Zoon, Mijn uitverkorene, luister naar Hem!’ Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
0Shares