Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven:

‘Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen. Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek:

“Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander.” Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf:

Ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan.’ Toen zei de Heer:

‘Luister naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het recht. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan Zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem roepen? Of laat Hij hen wachten? Ik zeg jullie dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal Hij dan geloof vinden op aarde?’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 15:40-47 Graflegging
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
0Shares