Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven:

‘Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen. Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek:

“Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander.” Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf:

Ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan.’ Toen zei de Heer:

‘Luister naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het recht. Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan Zijn uitverkorenen die dag en nacht tot Hem roepen? Of laat Hij hen wachten? Ik zeg jullie dat Hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal Hij dan geloof vinden op aarde?’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
0Shares