Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei:

‘Vrede zij met jullie.’ Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. Maar Hij zei tegen hen:

‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar Mijn handen en voeten, Ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat Ik heb.’ Daarna toonde Hij hun Zijn handen en Zijn voeten. Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg Hij hun:

‘Hebben jullie hier iets te eten?’ Ze gaven Hem een stuk geroosterde vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. Hij zei tegen hen:

‘Toen Ik nog bij jullie was, heb Ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over Mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’ Daarop maakte Hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei tegen hen:

‘Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat Hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in Zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van Mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’

Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij Zijn handen op en zegende hen. Terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten Hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Lucas 11:1-13 Het gebed
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
0Shares