Terwijl ze nog aan het vertellen waren, kwam Jezus zelf in hun midden staan en zei:

‘Vrede zij met jullie.’ Verbijsterd en door angst overmand, meenden ze een geestverschijning te zien. Maar Hij zei tegen hen:

‘Waarom zijn jullie zo ontzet en waarom zijn jullie ten prooi aan twijfel? Kijk naar Mijn handen en voeten, Ik ben het zelf! Raak me aan en kijk goed, want een geest heeft geen vlees en beenderen zoals jullie zien dat Ik heb.’ Daarna toonde Hij hun Zijn handen en Zijn voeten. Omdat ze het van vreugde nog niet konden geloven en stomverbaasd waren, vroeg Hij hun:

‘Hebben jullie hier iets te eten?’ Ze gaven Hem een stuk geroosterde vis. Hij nam het aan en at het voor hun ogen op. Hij zei tegen hen:

‘Toen Ik nog bij jullie was, heb Ik tegen jullie gezegd dat alles wat in de Wet van Mozes, bij de Profeten en in de Psalmen over Mij geschreven staat in vervulling moest gaan.’ Daarop maakte Hij hun verstand ontvankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei tegen hen:

‘Er staat geschreven dat de Messias zal lijden en sterven, maar dat Hij op de derde dag zal opstaan uit de dood, en dat in Zijn naam alle volken opgeroepen zullen worden om tot inkeer te komen, opdat hun zonden worden vergeven. Jullie zullen hiervan getuigenis afleggen, te beginnen in Jeruzalem. Ik zal ervoor zorgen dat de belofte van Mijn Vader aan jullie wordt ingelost. Blijf in de stad tot jullie met kracht uit de hemel zijn bekleed.’

Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betanië. Daar hief Hij Zijn handen op en zegende hen. Terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel. Ze brachten Hem hulde en keerden in grote vreugde terug naar Jeruzalem, waar ze voortdurend in de tempel waren en God loofden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
0Shares