Toen de afgezanten van Johannes vertrokken waren, zei Hij tegen de menigte over Johannes het volgende:

‘Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die zich in fraaie gewaden hulde? Welnee, want wie voorname kleding draagt en in weelde leeft, woont in een paleis. Wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg Ik jullie, en zelfs meer dan een profeet. Hij is degene over wie geschreven staat:

“Let op, Ik zend Mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen.” Ik zeg jullie:

van allen die geboren zijn uit een vrouw is niemand groter dan Johannes, maar in het koninkrijk van God is de kleinste nog groter dan hij.’ Alle mensen die dit hoorden, ook de tollenaars, brachten hulde aan God en Zijn gerechtigheid:

zij hadden zich immers door Johannes laten dopen. Maar de Farizeeën en wetgeleerden verwierpen het plan van God:

zij hadden zich immers niet door hem laten dopen. ‘Waarmee zal Ik dan de mensen van deze generatie vergelijken, waarop lijken ze? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen:

“Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen, toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet treuren.” Want Johannes de Doper is gekomen, hij eet geen brood en drinkt geen wijn, en jullie zeggen:

“Hij is door een demon bezeten.” De Mensenzoon is gekomen, Hij eet en drinkt wel, en jullie zeggen:

“Kijk, wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars.” En toch is de Wijsheid door al haar kinderen in het gelijk gesteld.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
0Shares