Toen de afgezanten van Johannes vertrokken waren, zei Hij tegen de menigte over Johannes het volgende:

‘Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken? Naar het wuiven van het riet in de wind? Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die zich in fraaie gewaden hulde? Welnee, want wie voorname kleding draagt en in weelde leeft, woont in een paleis. Wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker, zeg Ik jullie, en zelfs meer dan een profeet. Hij is degene over wie geschreven staat:

“Let op, Ik zend Mijn bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen.” Ik zeg jullie:

van allen die geboren zijn uit een vrouw is niemand groter dan Johannes, maar in het koninkrijk van God is de kleinste nog groter dan hij.’ Alle mensen die dit hoorden, ook de tollenaars, brachten hulde aan God en Zijn gerechtigheid:

zij hadden zich immers door Johannes laten dopen. Maar de Farizeeën en wetgeleerden verwierpen het plan van God:

zij hadden zich immers niet door hem laten dopen. ‘Waarmee zal Ik dan de mensen van deze generatie vergelijken, waarop lijken ze? Ze lijken op kinderen die op het marktplein zitten en elkaar toeroepen:

“Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen, toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet treuren.” Want Johannes de Doper is gekomen, hij eet geen brood en drinkt geen wijn, en jullie zeggen:

“Hij is door een demon bezeten.” De Mensenzoon is gekomen, Hij eet en drinkt wel, en jullie zeggen:

“Kijk, wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars.” En toch is de Wijsheid door al haar kinderen in het gelijk gesteld.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
0Shares