Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dorre oorden op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, zegt hij:

“Ik zal terugkeren naar mijn huis, dat ik verlaten heb.” En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het schoongemaakt is en op orde gebracht. Dan gaat hij weg en haalt er zeven andere demonen bij, slechter dan hijzelf, en ze nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de mens bij wie de demon intrekt er ten slotte veel slechter aan toe dan voorheen. Zo zal het ook gaan met deze verdorven generatie.’ Terwijl Hij nog met de mensen in gesprek was, dienden zich buiten Zijn moeder en Zijn broers aan. Ze vroegen Hem dringend te spreken. Iemand zei tegen Hem:

‘Uw moeder en Uw broers staan buiten, ze willen U spreken.’ Hij antwoordde:

‘Wie is Mijn moeder en wie zijn Mijn broers?’ Hij maakte een gebaar naar Zijn leerlingen en zei:

‘Zij zijn Mijn moeder en Mijn broers. Want ieder die de wil van Mijn Vader in de hemel doet, is Mijn broer en zuster en moeder.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
0Shares