Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dorre oorden op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, zegt hij:

“Ik zal terugkeren naar mijn huis, dat ik verlaten heb.” En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het schoongemaakt is en op orde gebracht. Dan gaat hij weg en haalt er zeven andere demonen bij, slechter dan hijzelf, en ze nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de mens bij wie de demon intrekt er ten slotte veel slechter aan toe dan voorheen. Zo zal het ook gaan met deze verdorven generatie.’ Terwijl Hij nog met de mensen in gesprek was, dienden zich buiten Zijn moeder en Zijn broers aan. Ze vroegen Hem dringend te spreken. Iemand zei tegen Hem:

‘Uw moeder en Uw broers staan buiten, ze willen U spreken.’ Hij antwoordde:

‘Wie is Mijn moeder en wie zijn Mijn broers?’ Hij maakte een gebaar naar Zijn leerlingen en zei:

‘Zij zijn Mijn moeder en Mijn broers. Want ieder die de wil van Mijn Vader in de hemel doet, is Mijn broer en zuster en moeder.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Lucas 6:43-49 Onderricht aan de leerlingen 4
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
0Shares