Nadat Jezus dit alles gezegd had, ging Hij met Zijn leerlingen naar de overkant van de Kidronbeek. Daar liep Hij een olijfgaard in, met Zijn leerlingen. Judas, Zijn verrader, kende deze plek ook, want Jezus was er vaak met Zijn leerlingen samengekomen. Judas ging ernaartoe, samen met een cohort soldaten en dienaren van de hogepriesters en de Farizeeën. Ze waren gewapend en droegen fakkels en lantaarns. Jezus wist precies wat er met Hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg:

‘Wie zoeken jullie?’ Ze antwoordden:

‘Jezus uit Nazaret.’ ‘Ik ben het, ‘zei Jezus, terwijl Judas, Zijn verrader, erbij stond. Toen Hij zei:

‘Ik ben het, ‘deinsden ze achteruit en vielen op de grond. Weer vroeg Jezus:

‘Wie zoeken jullie?’ en weer zeiden ze:

‘Jezus uit Nazaret.’ ‘Ik heb jullie al gezegd:

“Ik ben het, “‘zei Jezus. ‘Als jullie Mij zoeken, laat deze mensen dan gaan.’ Zo gingen de woorden in vervulling die Hij gesproken had:

‘Geen van hen die U Mij gegeven hebt, heb Ik verloren laten gaan.’ Daarop trok Simon Petrus het zwaard dat hij bij zich had, haalde uit naar de slaaf van de hogepriester en sloeg hem zijn rechteroor af; Malchus heette die slaaf. Maar Jezus zei tegen Petrus:

‘Steek je zwaard in de schede. Zou Ik de beker die de Vader Mij gegeven heeft niet drinken?’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Matteüs 27:57-66 Het graf
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
0Shares