Als Ik nu over Mezelf zou getuigen, dan was Mijn verklaring niet betrouwbaar, maar iemand anders getuigt over Mij, en Ik weet dat Zijn verklaring over Mij betrouwbaar is. U hebt boden naar Johannes gestuurd en hij heeft een betrouwbaar getuigenis afgelegd. Niet dat Ik het getuigenis van een mens nodig heb, maar Ik zeg dit om u te redden. Johannes was een lamp die helder brandde, en u hebt zich een tijd in zijn licht verheugd. Maar Ik heb een belangrijker getuigenis dan Johannes:

het werk dat de Vader Mij gegeven heeft om te volbrengen. Wat Ik doe getuigt ervan dat de Vader Mij heeft gezonden. De Vader die Mij gezonden heeft, heeft dus zelf een getuigenis over Mij afgelegd. Maar u hebt Zijn stem nooit gehoord en Zijn gestalte nooit gezien, en u hebt Zijn woord niet blijvend in u opgenomen, want aan degene die Hij gezonden heeft, schenkt u geen geloof.

U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over Mij, maar bij Mij wilt u niet komen om leven te ontvangen. Niet dat de mensen Mij moeten eren, maar Ik ken u:

u hebt geen liefde voor God in u. Ik ben gekomen namens Mijn Vader, maar u accepteert Mij niet, terwijl u iemand die namens zichzelf komt, wel zou accepteren. Hoe zou u ooit tot geloof kunnen komen? Van elkaar wilt u wel eer ontvangen, maar u zoekt niet de eer die de enige God u kan geven. U moet niet denken dat Ik u bij de Vader zal aanklagen; Mozes, op wie u uw hoop hebt gevestigd, klaagt u aan. Als u Mozes zou geloven, zou u ook Mij geloven, hij heeft immers over Mij geschreven. Maar als u niet gelooft wat hij geschreven heeft, hoe zou u dan geloven wat Ik zeg?’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
0Shares