Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.
 
Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.
 
Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen Mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van Mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen Mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in Uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in Uw naam? En dan zal Ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!” Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van Mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over.’
 
Toen Jezus deze rede had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van Zijn onderricht, want Hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden. Hij daalde de berg af en grote mensenmassa’s volgden Hem.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
0Shares