Ga door de nauwe poort naar binnen. Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort, waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang. Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe, en slechts weinigen weten die te vinden.
 
Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.
 
Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen Mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van Mijn hemelse Vader. Op die dag zullen velen tegen Mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in Uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in Uw naam? En dan zal Ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!” Wie deze woorden van Mij hoort en ernaar handelt, kan vergeleken worden met een verstandig man, die zijn huis bouwde op een rots. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots. En wie deze woorden van Mij hoort en er niet naar handelt, kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn huis bouwde op zand. Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen, en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over.’
 
Toen Jezus deze rede had uitgesproken, waren de mensen diep onder de indruk van Zijn onderricht, want Hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden. Hij daalde de berg af en grote mensenmassa’s volgden Hem.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Matteüs 27:57-66 Het graf
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
0Shares