Wie een van de geringen die in Mij geloven van de goede weg afbrengt, zou beter af zijn als hij met een molensteen om zijn nek in zee gegooid werd. Als je hand je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af:

je kunt beter verminkt het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen naar de Gehenna te moeten gaan, naar het onblusbare vuur. Als je voet je op de verkeerde weg brengt, hak hem dan af:

je kunt beter kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee voeten in de Gehenna geworpen worden. En als je oog je op de verkeerde weg brengt, ruk het dan uit:

je kunt beter met één oog het koninkrijk van God binnengaan dan in het bezit van twee ogen in de Gehenna geworpen worden, waar de wormen blijven knagen en het vuur niet dooft.

Iedereen moet met vuur gezouten worden. Zout is goed! Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe zullen jullie het zijn kracht dan teruggeven? Zorg dat jullie het zout in jezelf niet verliezen en bewaar onder elkaar de vrede.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 11:1-13 Het gebed
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
0Shares