Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde Hij de volgende gelijkenis. ‘Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf:

“God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.” De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei:

“God, wees mij zondaar genadig.” Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’

De mensen probeerden ook kleine kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei:

‘Laat ze bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie:

wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
0Shares