Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde Hij de volgende gelijkenis. ‘Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf:

“God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.” De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei:

“God, wees mij zondaar genadig.” Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’

De mensen probeerden ook kleine kinderen bij Hem te brengen om ze door Hem te laten aanraken. Toen de leerlingen dat zagen, berispten ze hen. Maar Jezus riep de kinderen bij zich en zei:

‘Laat ze bij me komen, houd ze niet tegen, want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie:

wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan!’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 11:1-13 Het gebed
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
0Shares