De Joden begonnen te protesteren omdat Hij zei dat Hij het brood was dat uit de hemel was neergedaald. ‘Dat is toch Jezus, de zoon van Jozef? We weten toch wie Zijn vader en moeder zijn? Hoe kan Hij dan zeggen dat Hij uit de hemel is neergedaald?’ Jezus zei:

‘Ik hoor u bezwaren maken. Toch kan niemand bij Mij komen, tenzij de Vader die Mij gezonden heeft hem bij me brengt, en Ik zal hem op de laatste dag tot leven wekken. Het staat geschreven in de Profeten:

“Zij zullen allemaal door God onderricht worden.” Iedereen die naar de Vader luistert en van Hem leert komt bij Mij. Niet dat iemand ooit de Vader gezien heeft–alleen Hij die van God komt, heeft Hem gezien. Waarachtig, Ik verzeker u:

wie gelooft, heeft eeuwig leven. Ik ben het brood dat leven geeft. Uw voorouders hebben in de woestijn manna gegeten en toch zijn zij gestorven. Maar dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald; wie dit eet sterft niet. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald; wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven. En het brood dat Ik zal geven voor het leven van de wereld, is Mijn lichaam.’

Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren:

‘Hoe kan die man ons Zijn lichaam te eten geven!’ Daarop zei Jezus:

‘Waarachtig, Ik verzeker u:

als u het lichaam van de Mensenzoon niet eet en Zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in u. Wie Mijn lichaam eet en Mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal Ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel en Mijn bloed is de ware drank. Wie Mijn lichaam eet en Mijn bloed drinkt, blijft in Mij en Ik blijf in hem. De levende Vader heeft Mij gezonden, en Ik leef door de Vader; zo zal wie Mij eet, leven door Mij. Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Het is niet het brood dat uw voorouders aten; zij zijn gestorven, maar wie dit brood eet zal eeuwig leven.’ Dit alles zei Hij in de synagoge van Kafarnaüm toen Hij daar onderricht gaf.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
0Shares