Het is met het koninkrijk van de hemel als met een landheer die er bij het ochtendgloren op uittrok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarie overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. Drie uur later trok hij er opnieuw op uit, en toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, zei hij ook tegen hen:

“Gaan jullie ook maar naar de wijngaard, de betaling zal rechtvaardig zijn.” En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit, en drie uur later weer, en handelde als tevoren. Toen hij tegen het elfde uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hun:

“Waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk?” “Niemand wilde ons in dienst nemen, “antwoordden ze. Hij zei hun:

“Gaan jullie ook maar naar de wijngaard.” Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester:

“Roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatsten en eindig met de eersten.” En zij die er vanaf het elfde uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denarie. En toen zij die als eersten waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarie. Toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de landheer hun beklag doen:

“Die laatsten hebben één uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden.” Hij gaf een van hen ten antwoord:

“Beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van één denarie? Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatsten nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben?” Zo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Lucas 11:1-13 Het gebed
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 6:19-34 De Bergrede 5
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
0Shares