Jezus vroeg de mensen bij Zijn onderricht in de tempel:

‘Hoe kunnen de schriftgeleerden beweren dat de Messias een zoon van David is? Zelf heeft David, geïnspireerd door de heilige Geest, gezegd:

“De Heer sprak tot mijn Heer:

‘Neem plaats aan Mijn rechterhand, tot Ik je vijanden onder je voeten heb gelegd.'” David noemt Hem Heer, hoe kan Hij dan zijn zoon zijn?’ De talrijke aanwezigen luisterden graag naar Hem. Tijdens Zijn onderricht zei Hij:

‘Pas op voor de schriftgeleerden die zo graag in dure gewaden rondlopen en eerbiedig begroet willen worden op het marktplein, en een ereplaats willen in de synagogen en bij feestmaaltijden:

ze verslinden de huizen van de weduwen en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen!’ Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist. Er kwam ook een arme weduwe, die er twee muntjes in gooide, ter waarde van niet meer dan een quadrans. Hij riep Zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen:

‘Ik verzeker jullie:

deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen die er geld in hebben gegooid; want die hebben gegeven van hun overvloed, maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had, haar hele levensonderhoud.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 27:57-66 Het graf
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
0Shares