Tegen Zijn leerlingen zei Hij:

‘Het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht, alleen:

wee degene die daarvoor verantwoordelijk is! Het zou beter voor hem zijn als hij met een molensteen om zijn hals in zee werd geworpen dan dat hij ook maar een van deze geringen ten val zou brengen. Let dus goed op jezelf!

Indien je broeder zondigt, spreek hem dan ernstig toe; en als hij berouw heeft, vergeef hem. En als hij zevenmaal op een dag tegen je zondigt en zevenmaal naar je terugkeert en zegt:

“Ik heb berouw, “dan moet je hem vergeven.’

Toen zeiden de apostelen tegen de Heer:

‘Geef ons meer geloof!’ De Heer zei:

‘Als jullie geloof hadden als een mosterdzaadje, zouden jullie tegen die moerbeiboom zeggen:

“Trek je wortels uit de grond en plant jezelf in de zee!” en hij zou jullie gehoorzamen.

Als iemand van jullie een knecht zou hebben die ploegt of de kudden weidt, dan zal hij, wanneer die thuiskomt van het land, toch niet tegen hem zeggen:

“Ga maar meteen aan tafel”? Zal hij niet veel eerder tegen hem zeggen:

“Maak iets te eten voor me klaar, doe je gordel om en bedien me terwijl ik eet en drink, en daarna kun je zelf eten en drinken”? Hij bedankt de knecht toch niet omdat die gedaan heeft wat hem is opgedragen? Hetzelfde geldt voor jullie; wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen, zeg dan:

“Wij zijn maar knechten, we hebben enkel onze plicht gedaan.”‘

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
0Shares