Het feest van het Ongedesemde brood, dat Pesach genoemd wordt, was bijna aangebroken. De hogepriesters en de schriftgeleerden zochten naar een mogelijkheid om Hem uit de weg te ruimen, maar dan heimelijk, bang als ze waren voor de reactie van het volk. Toen nam Satan bezit van Judas, bijgenaamd Iskariot, een van de twaalf. Hij ging naar de hogepriesters en tempelwachters en besprak met hen hoe hij Jezus aan hen zou kunnen uitleveren. Ze waren opgetogen en spraken af dat ze hem voor zijn diensten zouden betalen. Judas nam hun aanbod aan en zocht een gunstige gelegenheid om Jezus aan hen uit te leveren, zonder dat het volk het zou merken.

De dag van het Ongedesemde brood waarop het pesachlam geslacht moest worden, brak aan. Jezus stuurde Petrus en Johannes op pad met de woorden:

‘Ga voor ons het pesachmaal bereiden, zodat we het kunnen eten.’ Ze vroegen Hem:

‘Waar wilt U dat we het bereiden?’ Hij antwoordde:

‘Let op, wanneer jullie de stad in gegaan zijn, zal jullie een man tegemoet komen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat, en zeg tegen de heer van dat huis:

“De Meester vraagt u:

‘Waar is het gastenvertrek waar Ik met Mijn leerlingen het pesachmaal kan eten?'” Hij zal jullie een grote bovenzaal wijzen die al is ingericht; maak het daar klaar.’ Ze gingen op weg, en alles gebeurde zoals Hij gezegd had, en ze bereidden het pesachmaal.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Matteüs 21:18-22 Het teken van de vijgenboom
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Matteüs 11:2-6 Jezus en Johannes 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
0Shares