Wanneer een boom goed is, dan zijn ook zijn vruchten goed. Is een boom daarentegen slecht, dan zijn ook zijn vruchten slecht. Want aan de vruchten herkent men de boom. Addergebroed! Hoe kunt u iets goeds zeggen terwijl u zelf slecht bent? Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Een goed mens haalt uit zijn schatkamer met goede dingen het goede te voorschijn, terwijl een slecht mens uit zijn schatkamer met slechte dingen het slechte te voorschijn haalt. Ik zeg u: van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen. Want op grond van je woorden zul je worden vrijgesproken, en op grond van je woorden zul je worden veroordeeld.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Matteüs 11:20-21 Jezus en Johannes 4
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 22:1-13 Het pesachmaal 1
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
0Shares