Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. In het huis van Mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik ben. Jullie kennen de weg naar waar Ik heen ga.’ Toen zei Tomas:

‘Wij weten niet eens waar U naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten?’ Jezus zei:

‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij. Als jullie Mij kennen zullen jullie ook Mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem zelf gezien.’ Daarop zei Filippus:

‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ Jezus zei:

‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en dat de Vader in Mij is? Ik spreek niet namens Mezelf als Ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in Mij blijft, doet zijn werk door Mij. Geloof me:

Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Als je Mij niet gelooft, geloof het dan om wat Hij doet. Waarachtig, Ik verzeker jullie:

wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs meer dan dat, Ik ga immers naar de Vader. En wat jullie dan in Mijn naam vragen, dat zal Ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. Wanneer je iets in Mijn naam vraagt, zal Ik het doen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 4:18-34 Gelijkenissen over het koninkrijk v...
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
0Shares