De soldaten leidden Hem weg, het paleis (dat wil zeggen het pretorium) in, en riepen de hele cohort bijeen. Ze trokken Hem een purperen gewaad aan, vlochten een kroon van doorntakken en zetten Hem die op. Daarna brachten ze Hem hulde met de woorden:

‘Gegroet, koning van de Joden!’ Ze sloegen Hem met een rietstok tegen het hoofd en bespuwden Hem, en bogen onderdanig voor Hem. Nadat ze Hem zo hadden bespot, trokken ze Hem het purperen gewaad uit en deden Hem Zijn kleren weer aan.

Toen brachten ze Hem naar buiten om Hem te kruisigen. Ze dwongen een voorbijganger die net de stad binnenkwam, Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, om het kruis te dragen. Ze brachten Hem naar Golgota, wat in onze taal ‘schedelplaats’ betekent. Ze wilden Hem met mirre vermengde wijn geven, maar Hij nam die niet aan. Ze kruisigden Hem en verdeelden Zijn kleren onder elkaar; ze dobbelden erom wie wat zou krijgen. Het was in het derde uur na zonsopgang toen ze Hem kruisigden. Het opschrift met de aanklacht tegen Hem luidde:

‘De koning van de Joden’. Samen met Hem kruisigden ze twee misdadigers, de een rechts van Hem, de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met Hem:

‘Ach, kijk nu toch eens! Jij die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, red jezelf toch door van het kruis af te komen.’ Ook de hogepriesters en de schriftgeleerden maakten onder elkaar zulke spottende opmerkingen:

‘Anderen heeft Hij gered, maar zichzelf redden kan Hij niet; laat die Messias, die koning van Israël, nu van het kruis afkomen. Als we dat zien, zullen we geloven!’ Ook de twee andere gekruisigden beschimpten Hem.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Matteüs 26:46-56 In Getsemane 2
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Marcus 14:43-52 Nachtwake en arrestatie 2
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
0Shares