De soldaten leidden Hem weg, het paleis (dat wil zeggen het pretorium) in, en riepen de hele cohort bijeen. Ze trokken Hem een purperen gewaad aan, vlochten een kroon van doorntakken en zetten Hem die op. Daarna brachten ze Hem hulde met de woorden:

‘Gegroet, koning van de Joden!’ Ze sloegen Hem met een rietstok tegen het hoofd en bespuwden Hem, en bogen onderdanig voor Hem. Nadat ze Hem zo hadden bespot, trokken ze Hem het purperen gewaad uit en deden Hem Zijn kleren weer aan.

Toen brachten ze Hem naar buiten om Hem te kruisigen. Ze dwongen een voorbijganger die net de stad binnenkwam, Simon van Cyrene, de vader van Alexander en Rufus, om het kruis te dragen. Ze brachten Hem naar Golgota, wat in onze taal ‘schedelplaats’ betekent. Ze wilden Hem met mirre vermengde wijn geven, maar Hij nam die niet aan. Ze kruisigden Hem en verdeelden Zijn kleren onder elkaar; ze dobbelden erom wie wat zou krijgen. Het was in het derde uur na zonsopgang toen ze Hem kruisigden. Het opschrift met de aanklacht tegen Hem luidde:

‘De koning van de Joden’. Samen met Hem kruisigden ze twee misdadigers, de een rechts van Hem, de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met Hem:

‘Ach, kijk nu toch eens! Jij die de tempel afbreekt en in drie dagen weer opbouwt, red jezelf toch door van het kruis af te komen.’ Ook de hogepriesters en de schriftgeleerden maakten onder elkaar zulke spottende opmerkingen:

‘Anderen heeft Hij gered, maar zichzelf redden kan Hij niet; laat die Messias, die koning van Israël, nu van het kruis afkomen. Als we dat zien, zullen we geloven!’ Ook de twee andere gekruisigden beschimpten Hem.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Johannes 18:12-24 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Johannes 3:14-21 Gesprek met Nikodemus 2
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Matteüs 25:31-46 De komst van de Mensenzoon 7
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Johannes 11:55-57-12:1-11 Maria zalft Jezus
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Marcus 15:40-47 Graflegging
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 26:1-16 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
0Shares