In die tijd zei Jezus ook:

‘Ik loof U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt gehouden, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt U het gewild. Alles is Mij toevertrouwd door Mijn Vader, en niemand dan de Vader weet wie de Zoon is, en wie de Vader is, dat weet alleen de Zoon, en iedereen aan wie de Zoon het wil openbaren. Kom naar Mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan, dan zal Ik jullie rust geven. Neem Mijn juk op je en leer van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want Mijn juk is zacht en Mijn last is licht.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Marcus 15:40-47 Graflegging
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Lucas 21:20-28 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 5:21-34 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Lucas 18:18-30 De erfgenamen van het koninkrijk va...
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Matteüs 20:17-28 Op weg naar Jeruzalem 1
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
0Shares