Toen hij weg was zei Jezus:

‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar geworden, en door Hem de grootheid van God. Als Gods grootheid door Hem zichtbaar geworden is, zal God Hem ook in die grootheid laten delen, nu onmiddellijk. Kinderen, Ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar wat Ik tegen de Joden gezegd heb, zeg Ik nu ook tegen jullie:

“Waar Ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen.” Ik geef jullie een nieuw gebod:

heb elkaar lief. Zoals Ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie Mijn leerlingen zijn.’

Simon Petrus vroeg:

‘Waar gaat U naartoe, Heer?’ Jezus antwoordde:

‘Ik ga ergens naartoe waar jij nog niet kunt komen, later zul je Mij volgen.’ ‘Waarom kan ik U nu niet volgen, Heer? Ik wil mijn leven voor U geven!’ zei Petrus. Maar Jezus zei:

‘Jij je leven voor Mij geven? Waarachtig, Ik verzeker je:

nog voor de haan kraait zul jij Mij driemaal verloochenen.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Matteüs 26:31-35 Het pesachmaal 2
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Marcus 9:30-41 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Marcus 14:32-42 Nachtwake en arrestatie 1
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Johannes 20:1-10 Opstanding 1
Matteüs 23:15-28 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Lucas 9:10-17 Uitzending van de twaalf 2
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
0Shares