Toen het feest al halverwege was, ging Jezus naar de tempel en Hij gaf er onderricht. De Joden waren verbaasd:

‘Hoe weet Hij dat allemaal, terwijl Hij geen opleiding heeft gehad?’ Jezus zei:

‘Wat Ik onderwijs heb Ik niet van Mijzelf, maar van Hem die Mij gezonden heeft. Wie ernaar streeft te doen wat God wil, zal weten of Mijn leer van God komt of dat Ik namens Mezelf spreek. Wie namens zichzelf spreekt, is uit op zijn eigen eer, maar wie uit is op de eer van wie hem gezonden heeft is betrouwbaar; hij bedriegt niemand. U hebt van Mozes toch de wet gekregen? Maar niemand houdt zich aan de wet. Waarom probeert u Mij te doden?’ ‘U bent bezeten!’ riepen de mensen. ‘Wie probeert U dan te doden?’ Jezus antwoordde:

‘Eén ding heb Ik gedaan, en u staat allemaal versteld. Nu heeft Mozes u de besnijdenis gegeven–niet dat die van Mozes komt, ze komt van de aartsvaders–en u besnijdt ook op sabbat. Als er op sabbat besneden wordt omdat anders de wet van Mozes wordt overtreden, waarom bent u dan kwaad wanneer Ik op sabbat iemand helemaal gezond maak? Ga in uw oordeel niet op de schijn af, maar laat uw oordeel rechtvaardig zijn.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Johannes 4:20-30 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 20:20-26 Jezus in de tempel belaagd 3
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 24:1-12 Het lege graf
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Matteüs 27:57-66 Het graf
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Matteüs 6:1-18 De Bergrede 4
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 12:37-50 Ongeloof
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Matteüs 20:1-16 Binnengaan in het koninkrijk van d...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Matteüs 8:23-34 Naar de overkant van het meer
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
0Shares