Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was, kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de opening van het graf was weggehaald. Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van wie Jezus veel hield, en zei:

‘Ze hebben de Heer uit het graf weggehaald en we weten niet waar ze Hem nu neergelegd hebben.’ Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf. Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit, sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf. Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij ging niet naar binnen. Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij zag de linnen doeken, en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek. Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde. Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat Hij uit de dood moest opstaan. De leerlingen gingen terug naar huis.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 10:13-22 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Lucas 22:24-38 Het pesachmaal 3
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Marcus 8:1-13 Het tweede teken van de broden 1
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Matteüs 18:1-7 Onderricht aan Petrus en de leerlin...
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 13:31-38 Jezus gaat naar de Vader 1
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Marcus 12:1-12 Confrontatie met hogepriesters, sch...
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Matteüs 13:1-13 Gelijkenissen over het koninkrijk ...
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Johannes 19:31-42 Jezus gekruisigd en begraven 2
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Matteüs 9:14-17 Terug naar Kafarnaüm 2
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Lucas 6:36-42 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
0Shares