Toen er op een keer weer een grote menigte bijeen was, en ze niets meer te eten hadden, riep Hij de leerlingen bij zich en zei tegen hen:

‘Ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al drie dagen bij me en hebben niets meer te eten. Als Ik hen met een lege maag naar huis stuur, zullen ze onderweg bezwijken; sommigen zijn immers van ver gekomen.’ Zijn leerlingen antwoordden:

‘Maar hoe zou iemand hen hier, in deze verlatenheid, van genoeg brood kunnen voorzien?’ Hij vroeg hun:

‘Hoeveel broden hebben jullie?’ ‘Zeven, ‘antwoordden ze. Hij zei tegen de mensen dat ze op de grond moesten gaan zitten; Hij nam de zeven broden, sprak het dankgebed uit, brak de broden en gaf ze aan de leerlingen om ze aan de mensen uit te delen, en dat deden ze. Ze hadden ook een paar kleine vissen bij zich; Hij sprak er het zegengebed over uit en zei dat ze ook de vissen moesten uitdelen. De mensen aten tot ze verzadigd waren; de leerlingen haalden op wat er van het eten overschoot:

zeven manden vol. Er waren ongeveer vierduizend mensen. Toen stuurde Hij hen weg. Meteen daarna stapte Hij met Zijn leerlingen in de boot en voer naar het gebied van Dalmanuta. Daar kwamen de Farizeeën op Hem af, en ze begonnen met Hem te discussiëren. Om Hem op de proef te stellen, verlangden ze van Hem een teken uit de hemel. Jezus slaakte een diepe zucht en zei:

‘Waarom verlangt uw soort mensen een teken? Ik verzeker u:

aan mensen als u zal zeker geen teken gegeven worden!’ Hij liet hen staan waar ze stonden, stapte weer in de boot en voer naar de overkant.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Lucas 9:18-27 Onderricht aan de leerlingen 1
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Lucas 10:25-37 Het enig noodzakelijke 1
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Johannes 11:45-54 Lazarus uit de dood opgewekt 4
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Matteüs 21:45-46-22:1-14 Onderricht aan hogepriest...
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Johannes 4:43-54 Genezing in Kana
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Johannes 6:1-15 Het teken van het brood 1
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Lucas 19:1-10 Optreden in Jericho 2
Matteüs 12:33-37 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Lucas 11:45-54 Confrontatie met Farizeeën en schri...
0Shares