Toen er op een keer weer een grote menigte bijeen was, en ze niets meer te eten hadden, riep Hij de leerlingen bij zich en zei tegen hen:

‘Ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al drie dagen bij me en hebben niets meer te eten. Als Ik hen met een lege maag naar huis stuur, zullen ze onderweg bezwijken; sommigen zijn immers van ver gekomen.’ Zijn leerlingen antwoordden:

‘Maar hoe zou iemand hen hier, in deze verlatenheid, van genoeg brood kunnen voorzien?’ Hij vroeg hun:

‘Hoeveel broden hebben jullie?’ ‘Zeven, ‘antwoordden ze. Hij zei tegen de mensen dat ze op de grond moesten gaan zitten; Hij nam de zeven broden, sprak het dankgebed uit, brak de broden en gaf ze aan de leerlingen om ze aan de mensen uit te delen, en dat deden ze. Ze hadden ook een paar kleine vissen bij zich; Hij sprak er het zegengebed over uit en zei dat ze ook de vissen moesten uitdelen. De mensen aten tot ze verzadigd waren; de leerlingen haalden op wat er van het eten overschoot:

zeven manden vol. Er waren ongeveer vierduizend mensen. Toen stuurde Hij hen weg. Meteen daarna stapte Hij met Zijn leerlingen in de boot en voer naar het gebied van Dalmanuta. Daar kwamen de Farizeeën op Hem af, en ze begonnen met Hem te discussiëren. Om Hem op de proef te stellen, verlangden ze van Hem een teken uit de hemel. Jezus slaakte een diepe zucht en zei:

‘Waarom verlangt uw soort mensen een teken? Ik verzeker u:

aan mensen als u zal zeker geen teken gegeven worden!’ Hij liet hen staan waar ze stonden, stapte weer in de boot en voer naar de overkant.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Marcus 8:34-38-9:1 Wie is Jezus? 2
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Matteüs 23:29-39 Wee de schriftgeleerden en de Far...
Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Marcus 12:28-34 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Johannes 18:25-40 Jezus gevangengenomen en verhoor...
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Marcus 6:30-44 Het teken van de broden
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Lucas 8:22-29 Naar de overkant van het meer 1
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Lucas 18:9-17 De erfgenamen van het koninkrijk van...
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 16:1-12 De zuurdesem van de Farizeeën en d...
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 19:29-40 Intocht in Jeruzalem 1
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Marcus 15:16-32 Kruisiging 1
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Johannes 7:37-53 Jezus op het Loofhuttenfeest 4
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Matteüs 10:34-39 Uitzending van de twaalf 5
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
0Shares