Hij vertrok en ging volgens Zijn gewoonte naar de Olijfberg. De leerlingen volgden Hem. Toen Hij daar was aangekomen, zei Hij tegen hen:

‘Bid dat jullie niet in beproeving komen.’ En Hij liep bij hen weg, tot ongeveer een steenworp ver, en knielde daarna neer om te bidden. Hij bad:

‘Vader, als U het wilt, neem dan deze beker van Mij weg. Maar laat niet wat Ik wil, maar wat U wilt gebeuren.’ Uit de hemel verscheen Hem een engel om Hem kracht te geven. Hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden; Zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. Toen Hij na Zijn gebed opstond en terugliep naar de leerlingen, zag Hij dat ze van verdriet in slaap waren gevallen, en Hij zei tegen hen:

‘Waarom slapen jullie? Sta op en bid dat jullie niet in beproeving komen.’

Terwijl Hij nog sprak, kwam er opeens een horde mensen aan. Voorop liep de man die Judas heette, een van de twaalf; hij ging naar Jezus toe om Hem te kussen. Maar Jezus zei tegen hem:

‘Judas, lever je de Mensenzoon uit met een kus?’ Toen degenen die bij Hem stonden zagen wat er ging gebeuren, vroegen ze:

‘Heer, zullen we er met het zwaard op los slaan?’ En een van hen sloeg in op de dienaar van de hogepriester en sloeg hem zijn rechteroor af. Maar Jezus zei:

‘Houd daarmee op. Zo is het genoeg!’ Hij raakte het oor aan en genas de man. Tegen de hogepriesters en tempelwachters en de oudsten van het volk die op Hem afgekomen waren, zei Hij:

‘Als tegen een misdadiger bent u uitgetrokken met zwaarden en knuppels? Dagelijks was Ik bij u in de tempel, en toen hebt u geen vinger naar me uitgestoken, maar dit is uw uur, het uur van de macht van de duisternis.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Marcus 14:22-31 Het pesachmaal 2
Matteüs 18:15-20 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Lucas 20:41-47-21:1-4 Onderricht in de tempel 2
Johannes 2:23-25-3:1-13 Gesprek met Nikodemus 1
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Matteüs 15:1-9 Rein en onrein 1
Matteüs 14:22-36 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Matteüs 13:53-58 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Marcus 1:35-45 Een nieuwe leer met gezag 2
Johannes 19:17-30 Jezus gekruisigd en begraven 1
Lucas 12:22-34 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Matteüs 17:1-13 Een stem uit de hemel
Matteüs 7:13-29-8:1 De Bergrede 7
Matteüs 26:69-75 Jezus verhoord en verloochend 2
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Matteüs 13:14-17 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 7:1-12 De Bergrede 6
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 8:14-22 Genezingen en navolging 2
Lucas 6:24-35 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Matteüs 21:1-13 Intocht in Jeruzalem 1
Lucas 12:49-59 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Lucas 19:41-48 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Marcus 8:22-26 Genezing van een blinde
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Marcus 10:23-31 Binnengaan in het koninkrijk van G...
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Marcus 13:14-23 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 10:17-24 Uitzending van de tweeënzeventig le...
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Lucas 7:11-17 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 23:8-12 Het verhoor 2
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Marcus 15:33-39 Kruisiging 2
Matteüs 27:1-14 Jezus voor Pilatus 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 11:37-44 Confrontatie met Farizeeën en schri...
Johannes 7:1-13 Jezus op het Loofhuttenfeest 1
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Matteüs 14:13-21 Overvloed aan brood, gebrek aan g...
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
0Shares