Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. Toen Hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen Hem tien mensen tegemoet die aan huidvraat leden; ze bleven op een afstand staan. Ze verhieven hun stem en riepen:

‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’ Toen Hij hen zag, zei Hij tegen hen:

‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Terwijl ze gingen werden ze gereinigd. Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus’ voeten om Hem te danken. Het was een Samaritaan. Toen zei Jezus:

‘Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?’ Hij zei tegen de Samaritaan:

‘Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 12:38-42 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Marcus 6:7-13 Uitzending van de twaalf leerlingen
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Johannes 3:22-36 Getuigenis van Johannes de Doper
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Johannes 21:15-25 Verschijningen 3
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Lucas 13:10-21 Genezing op sabbat
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Matteüs 19:13-15 Leven met het oog op het koninkri...
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Matteüs 10:5-17 Uitzending van de twaalf 2
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Lucas 9:1-9 Uitzending van de twaalf 1
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Johannes 8:1-11 Een vrouw op overspel betrapt
Lucas 22:39-53 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 6:30-40 Het teken van het brood 3
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Lucas 8:1-8 Verkondiging van het koninkrijk van Go...
Lucas 24:36-53 Verschijningen en hemelvaart 3
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Johannes 11:17-31 Lazarus uit de dood opgewekt 2
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Matteüs 18:8-14 Onderricht aan Petrus en de leerli...
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Lucas 3:10-22 Optreden van Johannes 2
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Lucas 14:25-35 Het volgen van Jezus
Johannes 6:41-59 Het teken van het brood 4
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 10:18-23 Uitzending van de twaalf 3
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Lucas 15:1-10 De zorg om wat verloren is 1
Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Matteüs 11:16-19 Jezus en Johannes 3
Lucas 22:14-23 Het pesachmaal 2
Matteüs 9:1-13 Terug naar Kafarnaüm 1
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
0Shares