Daarna trok Jezus door Galilea; in Judea wilde Hij niet komen, omdat de Joden daar Hem wilden doden. Nu naderde het Joodse Loofhuttenfeest, en daarom spoorden Jezus’ broers Hem aan:

‘Blijf toch niet hier, ga naar Judea; dan zien ook je leerlingen het werk dat je doet. Niemand doet toch iets in het geheim als hij bekend wil worden. Als je dit soort dingen doet, laat je dan zien aan de wereld.’ Ook Zijn broers geloofden namelijk niet in Hem. Maar Jezus zei:

‘Mijn tijd is nog niet gekomen, voor jullie is elke tijd goed. De wereld kan jullie niet haten, maar Mij haat ze wel, omdat Ik verklaar dat wat ze doet slecht is. Gaan jullie maar naar het feest; Ik ga niet, omdat de tijd voor Mij nog niet rijp is.’ Dat zei Hij, en Hij bleef in Galilea.

Maar toen Zijn broers naar het feest vertrokken waren, ging Hij zelf ook, niet openlijk, maar in het geheim. Intussen keken de Joden op het feest al naar Hem uit en ze vroegen zich af waar Hij was. Overal werd over Hem gesproken:

sommigen vonden dat Hij een goed mens was, anderen meenden dat Hij het volk misleidde. Maar niemand durfde openlijk over Hem te spreken uit angst voor de Joden.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 20:11-18 Opstanding 2
Lucas 11:1-13 Het gebed
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Marcus 15:40-47 Graflegging
Marcus 16:9-20 Na de opstanding
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Matteüs 5:1-19 De Bergrede 1
Matteüs 21:23-32 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Matteüs 21:14-17 Intocht in Jeruzalem 2
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Matteüs 27:15-26 Jezus voor Pilatus 2
Matteüs 27:27-44 Kruisiging 1
Johannes 4:1-19 Gesprek met een Samaritaanse vrouw...
Marcus 2:23-28-3:1-6 Jezus' gezag betwist 3
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Lucas 11:29-36 Toespraak tot de menigte 2
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 4:14-19 Optreden van Jezus in Nazaret 1
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Matteüs 5:33-48 De Bergrede 3
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Johannes 14:15-31 Jezus gaat naar de Vader 3
Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 24:28-35 Verschijningen en hemelvaart 2
Johannes 4:31-42 Gesprek met een Samaritaanse vrou...
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Lucas 9:51-62 Op weg naar Jeruzalem
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Lucas 7:24-35 Jezus en Johannes 2
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Marcus 9:25-29 Geloof en ongeloof 2
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Marcus 14:12-21 Het pesachmaal 1
Marcus 11:27-33 Confrontatie met hogepriesters, sc...
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Johannes 8:12-20 Jezus getuigt over Zichzelf 1
Matteüs 18:25-35 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Johannes 13:12-30 Jezus wast de voeten van de leer...
Matteüs 12:16-21 Jezus en de sabbat 2
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Matteüs 8:2-13 Genezingen en navolging 1
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Lucas 20:27-40 Onderricht in de tempel 1
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Matteüs 11:25-30 Jezus en Johannes 6
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
0Shares