Toen Jezus hiervan hoorde, week Hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar Hij alleen kon zijn. Maar de mensen kwamen het te weten, en vanuit de steden volgden ze Hem over land. Toen Hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde Hij medelijden met hen en Hij genas hun zieken.

Bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar Hem toe en zeiden: ‘Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg, laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen.’ Maar Jezus zei: ‘Ze hoeven niet weg, geven jullie hun maar te eten.’ Ze antwoordden Hem: ‘We hebben hier niets, alleen vijf broden en twee vissen.’ Hij zei: ‘Breng ze Mij.’ En nadat Hij de mensen opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam Hij de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden; Hij gaf ze aan de leerlingen, en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd, en toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze twaalf manden vol. Er hadden ongeveer vijfduizend man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld.

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 20:29-34 Op weg naar Jeruzalem 2
Marcus 11:1-11 Intocht in Jeruzalem
Matteüs 9:18-26 Verschillende genezingen 1
Johannes 2:13-22 Jezus in de tempel
Marcus 9:2-13 Een stem uit de hemel
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Lucas 8:9-21 Verkondiging van het koninkrijk van G...
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 24:32-51 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 10:24-33 Uitzending van de twaalf 4
Matteüs 15:21-28 Naar Tyrus en Sidon 1
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Johannes 12:20-36 Jezus spreekt over Zijn dood
Matteüs 27:45-56 Kruisiging 2
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Marcus 1:1-15 Het evangelie volgens Marcus
Lucas 11:1-13 Het gebed
Lucas 23:44-56 Kruisiging en graflegging 2
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Lucas 13:22-35 Verder naar Jeruzalem
Lucas 2:41-52 De twaalfjarige Jezus in de tempel
Johannes 11:1-16 Lazarus uit de dood opgewekt 1
Matteüs 16:13-20 Wie is Jezus? 1
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Marcus 2:1-12 Jezus' gezag betwist 1
Lucas 17:1-10 Oproep aan de leerlingen
Marcus 15:40-47 Graflegging
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Matteüs 19:23-30 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Marcus 14:53-62 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 12:1-12 Onderricht aan de leerlingen en de m...
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Lucas 3:1-9 Optreden van Johannes 1
Lucas 15:11-24 De zorg om wat verloren is 2
Lucas 7:36-50 De liefde van een zondares
Johannes 6:16-29 Het teken van het brood 2
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Matteüs 19:16-22 Binnengaan in het koninkrijk van ...
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Lucas 17:11-19 In het grensgebied van Samaria
Marcus 1:21-34 Een nieuwe leer met gezag 1
Lucas 23:13-25 Het verhoor 3
Marcus 3:20-35 Jezus, de schriftgeleerden en Zijn ...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Lucas 20:9-19 Jezus in de tempel belaagd 2
Matteüs 10:40-42-11:1 Uitzending van de twaalf 6
Johannes 13:1-11 Jezus wast de voeten van de leerl...
Lucas 4:31-37 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 1
Johannes 5:1-18 Genezing in het bad van Betzata
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Marcus 3:7-19 Jezus, de menigte en Zijn leerlingen
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Johannes 10:22-42 Geloof en ongeloof
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 5:13-20 Vijf confrontaties: geloof en ongel...
Lucas 19:11-19 De gelijkenis van de koning en de d...
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Lucas 4:38-44 Optreden van Jezus in Kafarnaüm 2
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Johannes 21:1-14 Verschijningen 2
0Shares