Intussen had er zich een enorme menigte verzameld. De mensen verdrongen elkaar, maar Hij richtte zich eerst tot Zijn leerlingen:

‘Hoed je voor de zuurdesem, dat wil zeggen de huichelarij van de Farizeeën. Niets is verborgen dat niet onthuld zal worden, en niets is geheim dat niet bekend zal worden. Alles wat jullie in het duister zeggen, zal in het licht worden gehoord, en wat jullie binnenskamers in iemands oor fluisteren, zal vanaf de daken bekend worden gemaakt. Tegen jullie, Mijn vrienden, zeg Ik:

wees niet bang voor degenen die het lichaam kunnen doden, maar niet tot iets ergers in staat zijn. Ik zal jullie zeggen voor wie je bang moet zijn. Wees bang voor Hem die de macht heeft om iemand niet alleen te doden maar ook in de Gehenna te werpen. Ja, Ik zeg jullie, wees bang voor Hem! Wat kosten vijf mussen? Bijna niets. Toch wordt er niet één door God vergeten. Zelfs de haren op jullie hoofd zijn alle geteld. Wees niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Ik zeg jullie:

iedereen die Mij erkent bij de mensen, zal ook door de Mensenzoon worden erkend bij de engelen van God. Maar wie Mij verloochent bij de mensen, zal verloochend worden bij de engelen van God. En iedereen die iets ten nadele van de Mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie lastertaal spreekt tegen de heilige Geest zal niet worden vergeven. Wanneer ze jullie voor de synagogen en de autoriteiten en het gerecht slepen, vraag je dan niet bezorgd af hoe of waarmee je je moet verdedigen of wat je moet zeggen, want de heilige Geest zal jullie op dat moment ingeven wat je moet zeggen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Johannes 5:19-30 Jezus en de Vader 1
Matteüs 26:36-45 In Getsemane 1
Matteüs 11:7-15 Jezus en Johannes 2
Johannes 7:14-24 Jezus op het Loofhuttenfeest 2
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Matteüs 17:24-27 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Lucas 9:28-36 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 12:43-50 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Marcus 10:32-45 Op weg naar Jeruzalem 1
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Lucas 18:31-43 Optreden in Jericho 1
Lucas 5:27-39 Jezus bij Levi
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Marcus 4:1-17 Gelijkenissen over het koninkrijk va...
Lucas 4:1-13 Jezus door de duivel op de proef gest...
Matteüs 25:1-13 De komst van de Mensenzoon 4
Johannes 18:1-11 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Matteüs 18:21-24 Onderricht aan Petrus en de leerl...
Johannes 20:19-31 Verschijningen 1
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Matteüs 13:24-30 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 22:15-33 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Matteüs 25:24-30 De komst van de Mensenzoon 6
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Marcus 9:42-50 Onderricht aan de leerlingen 2
Matteüs 11:22-24 Jezus en Johannes 5
Marcus 12:13-27 Confrontatie met Farizeeën, Herodi...
Johannes 16:17-28 De haat van de wereld 3
Johannes 8:21-36 Jezus getuigt over Zichzelf 2
Matteüs 26:57-68 Jezus verhoord en verloochend 1
Lucas 6:12-16 Aanstelling van de twaalf apostelen
Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd
Lucas 5:17-26 Genezing en vergeving van zonden
Johannes 8:48-59 Jezus getuigt over Zichzelf 4
Matteüs 12:22-32 Confrontatie met Farizeeën en sch...
Johannes 6:60-71 Het teken van het brood 5
Lucas 16:14-18 Rijkdom en gerechtigheid 2
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Marcus 10:46-52 Op weg naar Jeruzalem 2
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Johannes 2:1-12 Bruiloft in Kana
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 8:49-56 Genezing en dodenopwekking 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Matteüs 19:1-12 Leven met het oog op het koninkrij...
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Matteüs 28:16-20 Uitzending van de leerlingen
Marcus 5:35-43-6:1-6 Vijf confrontaties: geloof en...
Johannes 10:11-21 De goede Herder 2
Lucas 14:1-11 Een feestmaal op sabbat 1
Marcus 14:63-72 Jezus verhoord en verloochend 2
Johannes 19:1-16 Jezus gevangengenomen en verhoord...
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Lucas 14:12-24 Een feestmaal op sabbat 2
Matteüs 23:1-13 Wee de schriftgeleerden en de Fari...
Lucas 9:37-50 Onderricht aan de leerlingen 3
Marcus 9:14-24 Geloof en ongeloof 1
Marcus 6:45-56 Naar de overkant van het meer
Lucas 11:14-28 Toespraak tot de menigte 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Matteüs 13:44-52 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 7:24-37 Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
Lucas 4:20-30 Optreden van Jezus in Nazaret 2
Lucas 16:1-13 Rijkdom en gerechtigheid 1
Lucas 20:1-8 Jezus in de tempel belaagd 1
Marcus 1:16-20 Simon, Andreas, Jakobus en Johannes...
Johannes 9:13-23 Genezing van een blinde 2
Matteüs 5:20-32 De Bergrede 2
0Shares