Intussen had er zich een enorme menigte verzameld. De mensen verdrongen elkaar, maar Hij richtte zich eerst tot Zijn leerlingen:

‘Hoed je voor de zuurdesem, dat wil zeggen de huichelarij van de Farizeeën. Niets is verborgen dat niet onthuld zal worden, en niets is geheim dat niet bekend zal worden. Alles wat jullie in het duister zeggen, zal in het licht worden gehoord, en wat jullie binnenskamers in iemands oor fluisteren, zal vanaf de daken bekend worden gemaakt. Tegen jullie, Mijn vrienden, zeg Ik:

wees niet bang voor degenen die het lichaam kunnen doden, maar niet tot iets ergers in staat zijn. Ik zal jullie zeggen voor wie je bang moet zijn. Wees bang voor Hem die de macht heeft om iemand niet alleen te doden maar ook in de Gehenna te werpen. Ja, Ik zeg jullie, wees bang voor Hem! Wat kosten vijf mussen? Bijna niets. Toch wordt er niet één door God vergeten. Zelfs de haren op jullie hoofd zijn alle geteld. Wees niet bang, jullie zijn meer waard dan een hele zwerm mussen. Ik zeg jullie:

iedereen die Mij erkent bij de mensen, zal ook door de Mensenzoon worden erkend bij de engelen van God. Maar wie Mij verloochent bij de mensen, zal verloochend worden bij de engelen van God. En iedereen die iets ten nadele van de Mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie lastertaal spreekt tegen de heilige Geest zal niet worden vergeven. Wanneer ze jullie voor de synagogen en de autoriteiten en het gerecht slepen, vraag je dan niet bezorgd af hoe of waarmee je je moet verdedigen of wat je moet zeggen, want de heilige Geest zal jullie op dat moment ingeven wat je moet zeggen.’

Loading

Lees ook deze Berichten:

Matteüs 24:15-31 De komst van de Mensenzoon 2
Lucas 5:12-16 Genezing van huidvraat
Johannes 8:37-47 Jezus getuigt over Zichzelf 3
Johannes 17:9-26 De haat van de wereld 5
Lucas 10:38-42 Het enig noodzakelijke 2
Matteüs 27:57-66 Het graf
Marcus 8:27-33 Wie is Jezus? 1
Johannes 9:1-12 Genezing van een blinde 1
Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus
Lucas 12:13-21 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 9:35-38-10:1-4 Uitzending van de twaalf 1
Marcus 7:14-23 Rein en onrein 2
Lucas 21:29-38 De komst van de Mensenzoon 3
Marcus 13:1-13 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 15:25-32 De zorg om wat verloren is 3
Marcus 12:35-44 Onderricht in de tempel
Lucas 18:1-8 De komst van de Mensenzoon 2
Johannes 16:1-16 De haat van de wereld 2
Marcus 13:24-37 De komst van de Mensenzoon 3
Matteüs 15:10-20 Rein en onrein 2
Johannes 15:18-27 De haat van de wereld 1
Lucas 7:18-23 Jezus en Johannes 1
Lucas 10:1-16 Uitzending van de tweeënzeventig lee...
Lucas 12:35-48 Onderricht aan de leerlingen en de ...
Matteüs 12:1-15 Jezus en de sabbat 1
Matteüs 13:31-33 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Johannes 9:24-41 Genezing van een blinde 3
Matteüs 21:33-44 Onderricht aan hogepriesters, oud...
Johannes 15:1-17 De wijnstok en de ranken
Matteüs 17:14-23 Gebrek aan geloof
Lucas 6:17-23 Onderricht aan de leerlingen 1
Lucas 6:1-11 Jezus en de sabbat
Lucas 5:1-11 Simon Petrus, Jakobus en Johannes ger...
Lucas 19:20-28 De gelijkenis van de koning en de d...
Marcus 16:1-8 Het lege graf
Johannes 16:29-33 - 17:1-8 De haat van de wereld 4
Johannes 12:12-19 Intocht in Jeruzalem
Lucas 8:40-48 Genezing en dodenopwekking 1
Matteüs 16:21-28 Wie is Jezus? 2
Johannes 14:1-14 Jezus gaat naar de Vader 2
Lucas 24:13-27 Verschijningen en hemelvaart 1
Matteüs 24:1-14 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 13:1-9 Onderricht aan de leerlingen en de me...
Johannes 7:25-36 Jezus op het Loofhuttenfeest 3
Matteüs 13:18-23 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Matteüs 9:32-34 Verschillende genezingen 2
Marcus 2:13-22 Jezus' gezag betwist 2
Johannes 1:19-34 Getuigenissen 1
Matteüs 26:17-30 Het pesachmaal 1
Matteüs 22:34-46 Debat met Farizeeën, Herodianen e...
Johannes 11:32-44 Lazarus uit de dood opgewekt 3
Johannes 10:1-10 De goede Herder 1
Johannes 1:35-51 Getuigenissen 2
Johannes 5:31-47 Jezus en de Vader 2
Marcus 4:35-41-5:1-12 Vijf confrontaties: geloof e...
Marcus 10:1-12 Twistgesprek met Farizeeën
Lucas 23:26-43 Kruisiging en graflegging 1
Lucas 22:54-65 Jezus gevangengenomen en verloochen...
Lucas 22:66-71-23:1-7 Het verhoor 1
Marcus 8:14-21 Het tweede teken van de broden 2
Matteüs 13:34-43 Gelijkenissen over het koninkrijk...
Marcus 7:1-13 Rein en onrein 1
Matteüs 15:29-39 Naar Tyrus en Sidon 2
Matteüs 25:14-23 De komst van de Mensenzoon 5
Lucas 8:30-39 Naar de overkant van het meer 2
Marcus 11:12-25 De vijgenboom en de tempel
Lucas 21:5-19 De komst van de Mensenzoon 1
Lucas 7:1-10 Genezing en dodenopwekking 1
Lucas 16:19-31 Rijkdom en gerechtigheid 3
Matteüs 28:1-15 Opstanding uit de dood
0Shares